Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen SKAGAVENTURE BV

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Onder “SkagaVenture BV” wordt verstaan de besloten vennootschap SkagaVenture gevestigd aan de Witte Paal 3K in Schagen.

1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met SkagaVenture een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van SkagaVenture.

1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die SkagaVenture aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; E-karten, trampoline springen, indoor speeltuin, lasergames, VR gaming , Arcade gaming , teambuilding arrangementen en horecafaciliteiten.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die SkagaVenture sluit, alsmede op elke deelname aan één van de activiteiten van SkagaVenture BV. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere voorwaarden die mogelijk door enig afnemer worden gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 3- GARANTIE AANTALLEN

Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden ten minste de kosten voor het minimum aantal afnemers in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 4 – BETALING

4.1 Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit.

4.2 In geval van online reserveringen dient 100% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald. Dit kan direct online bij afronding van de reservering of voor aanvang van de activiteit(en) aan de kassa van SkagaVenture.

4.3 In geval van niet online reserveringen ( telefonisch, per mail of aan de receptie ) dient 100% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald. Dit moet voor aanvang van de activiteit(en) aan de kassa van SkagaVenture.

4.4 Indien betaling per facturatie is overeengekomen dient betaling voor aanvang van de activiteit(en) te zijn voldaan.

4.5 Indien betaling op rekening is overeengekomen dient er 40% voor aanvang van de activiteit(en) te zijn voldaan. De resterende 60% dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

 

ARTIKEL 5 – WANBETALING

5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven termijnen ontstaat er verzuim. Als het verzuim niet tussen SkagaVenture en afnemer opgelost kan worden, wordt de vordering uit handen gegeven aan ons incassobureau. De incassokosten worden verhaald op de afnemer.

 

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID

6.1 Het betreden van de faciliteiten van SkagaVenture en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.

6.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. SkagaVenture hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van alle gasten.

6.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen getoond en via specifieke instructies nogmaals onder de aandacht gebracht, tevens zijn ze verkrijgbaar bij de receptie en staan vermeld op de website van SkagaVenture.

6.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico. Als de afnemer bewust niet oplet bij specifieke instructies kan deelname aan een activiteit geweigerd worden door de instructeur van SkagaVenture.

6.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van SkagaVenture op te volgen.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID EIGENDOMMEN GASTEN SKAGAVENTURE

7.1 Voor diefstal, ontvreemding en vermissing van uw eigendommen is SkagaVenture niet aansprakelijk. U dient hier zelf voor zorg te dragen. SkagaVenture stelt kluisjes ter beschikking aan haar gasten om eigendommen in op te bergen.

 

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID DEELNEMERS AAN ACTIVITEITEN

SKAGAVENTURE

8.1 SkagaVenture stelt alles in het werk om een veilige en plezierige omgeving te creëren voor al haar bezoekers. Bij iedere activiteit die wordt aangeboden bij SkagaVenture krijgt u instructies over hoe u zich dient te gedragen bij desbetreffende activiteit. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, zal SkagaVenture u helpen en begeleiden om de schade goed af te handelen.

8.2 In het geval dat SkagaVenture aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

ARTIKEL 9 – KLACHTEN

9.1 SkagaVenture zal al het mogelijke doen om te voorkomen dat afnemer een onprettige ervaring heeft die resulteert in een gerechtvaardigde klacht. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de receptie te worden gemeld.

9.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht ten minste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk of persoonlijk bij SkagaVenture te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

 

ARTIKEL 10- TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHT

10.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Skagaventure is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de rechtbank te Alkmaar, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Correspondentie Adres:

SkagaVenture B.V.

Witte Paal 3K
1742 NL Schagen
info@skagaventure.nl

Tel. +31 224 786020